WEBRATING.GR: Όροι χρήσης για τους χρήστες ιδιοκτήτες ή εξουσιοδοτημένους διαχειριστές ιστοχώρων


Οι Γενικοί Όροι και οι Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν αποτελούν τη βάση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Variable Networks & Webrating LTD, (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία») μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία με έδρα στην 64 Southwark Bridge Road, London SE1 0AS, με αριθμό μητρώου 8319360 και η οποία σας προσφέρει πρόσβαση στον ιστοχώρο που βρίσκετε στη διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση www.webrating.gr (“webrating.gr”), και τις διαδικτυακές υπηρεσίες μέτρησης στοιχείων που παρέχονται μέσω του webrating.gr. Παρακαλούμε να αναγνώσετε αυτούς τους όρους με προσοχή, δεδομένου του ότι σας αφορούν εφόσον αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το webrating.gr ως καταχωρημένος χρήστης. Αυτοί οι όροι είναι σημαντικοί και έχουμε προσπαθήσει να είναι κατανοητοί.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ή χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα συμφωνία. Eάν δεν συμφωνείτε με αυτό θα πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα και να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών πάραυτα. Εάν εισέρχεστε στην παρούσα Σύμβαση για λογαριασμό μιας εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα με αυτούς τους ορούς και προϋποθέσεις, οπότε με τους όρους "εσείς" ή "σας" θα αναφερόμαστε σε αυτήν την οντότητα. Η Εταιρεία ενδέχεται να τροποποιεί την παρούσα συμφωνία από καιρό σε καιρό. Για τους επισκέπτες του webrating.gr, η παρούσα συμφωνία ισχύει μόνο για την τρέχουσα επίσκεψή σας και μπορεί στην επόμενη να έχει μεταβληθεί. Παρακαλούμε ελέγξτε την παρούσα και πάλι στην επόμενη επίσκεψή σας για οποιαδήποτε αλλαγή υλικού.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα λαμβάνουν ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τυχόν ουσιώδεις μεταβολές, και η συνεχής χρήση 30 ημέρες μετά την κοινοποίησή τους συνιστά αποδοχή.

1. Περιγραφή των Υπηρεσιών

Μέσω της ιστοσελίδας webrating.gr εφόσον εγγραφείτε και επιλέξετε κάποια υπηρεσία, είτε αυτή διατίθεται χωρίς χρέωση, είτε με την αντίστοιχη χρέωση, θέτουμε στη διάθεση σας μια ευρεία ποικιλία πόρων, συμπεριλαμβανομένων και μη περιοριστικών, σε εφαρμογές λογισμικού ("Λογισμικό"), εκθέσεις κοινού ιστοχώρων από συμμετέχουσες ιστοσελίδες και άλλα μέσα ενημέρωσης όπως διαγράμματα, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες. Περιεχόμενο και εργαλεία που ελπίζουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Οι εκθέσεις τα διαγράμματα, οι πρόσθετες πληροφορίες, το περιεχόμενο και τα εργαλεία που θα αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία ως «περιεχόμενο του Webrating.gr", καθώς και οι νέες λειτουργίες εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο, υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία.

Οι υπηρεσίες webrating διατίθενται βάσει της αντίστοιχης χρώσης τους και μόνο για το χρονικό διάστημα που ισχύει αυτή η χρέωση. Στην περίπτωση που κάποια υπηρεσία διατίθεται δωρεάν και αυτή διατίθεται για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί από την αρχή.

2. Εγγραφή

Εφόσον επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες πληροφορίες, το περιεχόμενο ερευνών, ή τα εργαλεία της ιστοσελίδας θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό webrating. Στην εγγραφή σας, συμφωνείτε να παρέχετε τις εξακριβωμένες, τρέχουσες, και πλήρεις πληροφορίες, που ισχύουν έως σήμερα, ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να μην επιλέξετε ως όνομα χρήστη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι άσεμνο ή προσβλητικό, ή άλλως παραβιάζει την παρούσα συμφωνία ή οποιουσδήποτε εφαρμόσιμους νόμους ή κανονισμούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα webrating.gr και συμφωνείτε να μην τον αποκαλύψετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Με το παρόν αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις δράσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας από εσάς ή από τρίτους. Υποχρεούστε δε να ενημερώσετε αμέσως την Εταιρεία και το webrating.gr, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

3. Εκθέσεις / Αποτελέσματα

Η Εταιρεία χορηγεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη περαιτέρω μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, αντιγραφής και διανομής των εκθέσεων και αποτελεσμάτων, που υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

(α) θα πρέπει να εισάγετε με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο σε κάθε έγγραφο το οποίο εμπεριέχει τις εκθέσεις ή τα αποτελέσματα την εξής ιδιοκτησιακή προειδοποίηση: "Πηγή: Webrating www.webrating.gr".

(β) δεν μπορείτε να πουλήσετε ή να ανταλλάξετε τις εκθέσεις και τα αποτελέσματα που προέρχονται από την έρευνα webrating, ή να χρεώσετε οποιοδήποτε ποσό ή να διαθέσετε τις εκθέσεις και τα αποτελέσματα σε τρίτους ως μέρος κάποιας δικής σας υπηρεσίας.

(γ) δεν μπορείτε να επηρεάζετε, μεταβάλλετε ή να τροποποιείτε τις εκθέσεις και τα αποτελέσματα έτσι ώστε να διαμορφώνετε διαφορετικά ή συμπληρωματικά αποτελέσματα των μετρήσεων από εκείνες που παρουσιάζονται από την webrating, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριστικών τις πληροφορίες στις εκθέσεις (reports), διαγράμματα (charts) ή τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι πληροφορίες αυτές,

(δ) δεν μπορείτε να δημιουργείτε συγκεντρωτικές εκθέσεις για δεδομένα που δεν μπορούν να προστεθούν όπως για παράδειγμα οι μοναδικοί χρήστες δύο διαφορετικών χρονικών περιόδων από το ίδιο website, αλλοιώνοντας κατά τον τρόπο αυτό τα πραγματικά αποτελέσματα,

(ε) δεν μπορείτε να δημιουργείτε συνολικές εκθέσεις ποσοτικές ή ποιοτικές που συνδυάζουν πληροφορίες της webrating με πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές (αλλά επιτρέπετε να προσφέρετε σύγκριση των πληροφοριών των εκθέσεων με πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές)

(στ) δεν μπορείτε να παραποιείτε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας ή τη χρήση σε σχέση με τις Υπηρεσίες

(ζ) δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες στις εκθέσεις καθ 'οιονδήποτε τρόπο ανταγωνιστικά με την webrating, και

(η) εάν παρέχετε τις πληροφορίες των εκθέσεων, αποτελεσμάτων και διαγραμμάτων απευθείας σε οποιονδήποτε τρίτο (και όχι με το να τους δώσετε πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας webrating.gr), θα διασφαλίζετε ότι κάθε τέτοιο τρίτο μέρος συμφωνεί και δεσμεύεται ότι από εκείνη τη στιγμή θα συμμορφώνεται ουσιαστικά με τους παραπάνω περιορισμούς.

Δεν θα (1) χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να παρακολουθείτε ή να συλλέγετε αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του Διαδικτύου, ή (2) να παρέχετε προσωπικά στοιχεία των χρηστών του Διαδικτύου στην webrating.

Εκτός όπως ρητά προβλέπεται στο παρόν τμήμα, δεν θα αντιγράψετε, διανέμετε τις εκθέσεις ή τις πληροφορίες στις εκθέσεις, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας webrating.gr

4. Τι δεν πρέπει να κάνετε

Συμφωνείτε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας webrating.gr και των Υπηρεσιών, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, καθώς και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Κατά την διάρκεια της χρήσης των Υπηρεσιών δεν θα (i) επιδοθείτε σε παράνομες πράξεις ή πράξεις που είναι προσβλητικές για τους άλλους, ή (ii) πράξεις που παραβιάζουν τα προσωπικά ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριστικών και των δικαιώματων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, δεν θα:

(Α) αντιγράψετε, τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, μεταφράσετε, ή με όποιο άλλο τρόπο δημιουργήσετε παράγωγα έργα των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού, (εκτός εφόσον επιτρέπεται ρητά στο παρόν) ή άλλου οποιουδήποτε Webrating Περιεχομένου!

(Β) προβείτε σε μηχανική αντιστροφή (reverse engineering,) από-συλλογή de-compilation), αποσυναρμολόγηση, ή σε όποια άλλη προσπάθεια ανακάλυψης τυχόν συστημάτων μέτρησης που χρησιμοποιούνται από τη webrating!

(Γ) ενοικιάσετε, εκμισθώσετε, πωλήσετε, εκχωρήσετε ή μεταφέρετε τα δικαιώματα σας για τις Υπηρεσίες ή τη χρήση του Λογισμικού!

(Δ) Εγκαταστήσετε, αναμεταδώσετε ή εισαγάγετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή προγραμματιστική ρουτίνα, που παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στη λειτουργία των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού.

(Ε) Παρακάμψετε, απενεργοποιήσετε ή παρεμβάλετε οτιδήποτε που έχει να κάνει με τις διαδικασίες ή τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού, ή τα χαρακτηριστικά που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου Webrating!

(Στ) Μεταδώσετε με κάθε τρόπο (i) κάθε αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, junk mail, spam, αλυσιδωτές επιστολές, "πυραμίδα" ή παρόμοια συστήματα, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου ή (ii) ιούς ή άλλο κώδικα υπολογιστή που θα μπορούσαν να διακόψουν, να καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού, μολύνουν ή να βλάψουν τον υπολογιστή άλλου χρήστη, ή να παρεμποδίσουν την πρόσβαση οποιουδήποτε άλλου χρήστη στις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό.

(Ζ) Να διαγράψετε, ή να αλλάξετε με οποιονδήποτε τρόπο, τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, ή άλλες σημειώσεις ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα webrating.gr και οποιουδήποτε περιεχομένου του webrating.gr!

(Η) Να υποστηρίξετε ότι η webrating επιδοκιμάζει ή υποστηρίζει το περιεχόμενό σας!

(I) να αποκτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό σχετικά με τις Υπηρεσίες ή την Ιστοσελίδα webrating οι οποίες σκόπιμα δεν διατίθενται από τη webrating έρευνα σας, ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή την webrating ιστοσελίδα, μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας, συστημάτων πληροφορικής, ή δικτύων που συνδέονται με τις Υπηρεσίες ή την ιστοσελίδα webrating, ή η απόπειρα ευρετηριασμού, αναζήτησης, ή ανίχνευσης στις Υπηρεσίες ή την ιστοσελίδα webrating με οποιοδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία ή άλλο παρόμοιο μηχανισμό.

Η Webrating.gr μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει τον λογαριασμό σας webrating και την πρόσβασή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, χωρίς περιορισμό, ως απάντηση και δράση σε μια πιθανή παραβίαση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω απαγορεύσεις.

5. Webrating.gr δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα Webrating.gr, οι Υπηρεσίες, το Λογισμικό και η έρευνες webrating, καθώς και τα περιεχόμενα τους προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, και άλλους Ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος, τα περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της ιστοσελίδας Webrating.gr, των Υπηρεσιών, του Λογισμικού και του webrating περιεχομένου, είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρεία. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στην παρούσα συμφωνία, δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε, τροποποιήσετε, ή προετοιμάσετε παράγωγες εργασίες που με σκοπό την διανομή, άδεια, πώληση, μεταβίβαση, δημόσια έκθεση, δημόσια εκτέλεση, τη μετάδοση ή άλλη χρήση της ιστοσελίδας webrating, των Υπηρεσιών, του Λογισμικού ή του webrating περιεχομένου.

6. Περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη και συνδεδεμένες ιστοσελίδες

(α) Η Εταιρεία ενθαρρύνει τις συνεισφορές στην ιστοσελίδα webrating.gr. Μπορείτε να υποβάλετε τις περιγραφές των υπηρεσιών, σχόλια, δημοσιεύσεις, συμβουλές, συστάσεις και μέσα από τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα webrating.gr εφόσον υπάρχει η επιλλογή ("Περιεχόμενο που δημιουργείται"). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε Περιεχόμενο που δημιουργείται παράγεται ή παρέχεται από εσάς. Συμφωνείτε επίσης να μην παρέχετε καμία πληροφορία που γνωρίζετε ή λογικά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι ψευδής ή ουσιωδώς παραπλανητική, συκοφαντική, δυσφημιστική, χυδαία, ή ότι παραβιάζει το απόρρητο ενός άλλου ατόμου, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του άλλου, ή παραβιάζει οποιουσδήποτε εφαρμόσιμους νόμους ή κανονισμούς. Με την παροχή περιεχομένου που δημιουργείτε στο webrating.gr, του χορηγείτε μία διαρκή, μη αποκλειστική, άδεια χρήσης αυτού του περιεχομένου ατελώς σε συνδυασμό με την παροχή των υπηρεσιών της και της ιστοσελίδας Webrating.gr. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να απορρίψει, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες. H Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη και δεν εγκρίνει τις δηλώσεις, σχόλια, ή άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο Περιεχόμενο που δημιουργείται από παρέχονται από άλλους χρήστες, καθώς και κάθε ανάρτηση από εσάς με αυτές τις πληροφορίες θα είναι με δική σας ευθύνη. Περιεχόμενο που δημιουργείται και παρέχεται από εσάς ή άλλους χρήστες μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. H Εταιρεία δεν παρακολουθεί ή ελέγχει με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της κάθε ιστοσελίδες που συνδέονται με την ιστοσελίδα Webrating.gr και δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια του εν λόγω περιεχόμενου ή για οποιαδήποτε από τις απόψεις που εκφράζονται σ 'αυτό. Ένταξη της κάθε ιστοσελίδας που συνδέεται με την ιστοσελίδα Webrating.gr δεν συνεπάγεται την έγκριση ή την επικύρωση της ιστοσελίδας. Όταν έχετε πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

(β) Ο χρήστης επιλέγει κατά την υποβολή των στοιχείων και πριν την αρχή της μέτρησης ποιος θα έχει πρόσβαση και θα μπορεί να δει τα στοιχεία της μέτρησης για τα websites του χρήστη. Εκτός από την δική του και μόνον πρόσβαση μπορεί να επιλέξει να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία (1) διαφημιστές και διαφημιζόμενοι χρήστες του webrating.gr (2) όλοι οι χρήστες του webrating.gr. Εν γνώσει και με την άδεια του χρήστη ή οποία είναι ανέκκλητη με την παραδοχή των όρων της παρούσης, ο χρήστης παραχωρεί πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία όλων των websites που έχει υποβάλει στην έρευνα webrating για συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία κατά τον τρόπο που επιθυμεί η Εταιρεία μέσω της έρευνας webrating και του webrating.gr.

7. Αποποίηση Ευθύνης

Οι υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν", χωρίς εγγύηση ή προϋπόθεση για κάθε είδους εγγύηση, είτε ρητή ή σιωπηρή. Η Εταιρεία και το webrating.gr χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, αποποιείται ρητώς οποιεσδήποτε εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, ή και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η Εταιρεία και το webrating.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι υπηρεσίες, η τοποθεσία webrating.gr, ή το περιεχόμενο webrating θα (1) ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας, (2) είναι διαθέσιμα σε συνεχή, ασφαλή, ή χωρίς σφάλματα βάση, ή (3) δεν θα προκαλεί καμία λανθάνουσα επεξεργασία ή καθυστερήσεις. Η Εταιρεία και το webrating.gr δεν είναι υποχρεωμένη να κρατήσει τον ιστοχώρο σε λειτουργία για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η Εταιρεία και το webrating.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την τοποθεσία webrating.gr, ή το webrating περιεχόμενο, ή για την ακρίβεια, την επικαιρότητα, ειλικρίνεια, την πληρότητα, ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω των υπηρεσιών, από την τοποθεσία webrating.gr, ή το webrating περιεχόμενο. Kαμία πληροφορία, είτε προφορική είτε γραπτή, που προέρχεται από το webrating.gr είτε μέσω των υπηρεσιών webrating, δεν δημιουργεί καμία εγγύηση. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία και το webrating.gr δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια, θετική ή αποθετική ζημία, περιλαμβανομένων και μη περιοριστικών του τραυματισμού ή θανάτου, ή του λανθάνοντα χρόνου ή της καθυστέρησης επεξεργασίας που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών, της ιστοσελίδας webrating.gr ή του περιεχομένου webrating ή από τη συμπεριφορά σας ή οποιασδήποτε χρήσης των υπηρεσιών, είτε offline ή online. Οι ανωτέρω εξαιρέσεις και αποποιήσεις αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της συμφωνίας αυτής και αποτέλεσαν τη βάση για τη διευκόλυνση στην Webrating.gr να προσφέρει ορισμένες από τις υπηρεσίες τις χωρίς χρέωση.

8. Αναστολή και Τερματισμός

Εκτός αν λυθεί με άλλον τρόπο, όπως ορίζεται στο παρόν, η παρούσα συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, ενώσω χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας με πλήρη τα στοιχεία του λογαριασμού σας και ρητό αίτημα να τερματιστεί. Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες ή να τερματίσει την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, με ή χωρίς ειδοποίηση, και χωρίς καμία ευθύνη προς εσάς. Μετά τον τερματισμό, όλες οι άδειες και άλλα δικαιώματα που χορηγούνται σε εσάς στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας θα σταματήσουν να έχουν ισχύ αμέσως. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη απέναντι σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας ή οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς. Με οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή, κάθε πληροφορία που έχετε υποβάλει στην Ιστοσελίδα webrating.gr δεν μπορεί πλέον να προσεγγιστεί από εσάς. Παρά τα ανωτέρω, τα σημεία 5, 6, 7, 11 και 12 θα επιζήσουν της λήξης της παρούσας συμφωνίας.

9. Τροποποίηση της Ιστοσελίδας webrating.gr και των Υπηρεσιών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να διακόψει την Ιστοσελίδα webrating.gr και των Υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση.

10. Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη η Εταιρεία και η ιστοσελίδα webrating.gr σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν παρεπόμενες, παραδειγματικές, τυχαίες, ειδικές, ποινικές ή αστικές ζημιές, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών, ακόμα και αν έχει η Εταιρεία και η ιστοσελίδα webrating.gr έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Αυτοί οι περιορισμοί συγκροτούν τη βάση για την διευκόλυνση της Εταιρείας - webrating.gr να προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες τις σε σας χωρίς χρέωση. Αυτή η παράγραφος ισχύει ανεξάρτητα από την αποτυχία για επανόρθωση που παρέχεται στην επόμενη παράγραφο. Οτιδήποτε είτε περιέχεται εδώ, είτε δεν περιέχεται δεν μπορεί να δημιουργήσει ευθύνη της Εταιρείας - webrating.gr προς εσάς για οποιαδήποτε αίτια και ανεξάρτητα από τη μορφή της λαμβανομένης ενέργειας, σε κάθε περίπτωση ή οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης προς εσάς θα περιορίζεται στα εκατό ευρώ (€100.00).

11. Διάφορα

Αυτή η συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών όσον αφορά τη χρήση των Υπηρεσιών και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες συμφωνίες, προτάσεις και ανακοινώσεις, γραπτές ή προφορικές μεταξύ της Εταιρείας - webrating.gr και σας (εκτός από οποιοδήποτε webrating.gr Πρόγραμμα Εκδοτών (ιδιοκτητών sites) - Όροι της σύμβασης παροχής υπηρεσιών webrating.gr διαφημιζόμενος-διαφημιστής) Όροι της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις οποίες μπορεί να είσθε το ένα μέρος). Κάθε παραίτηση της Εταιρείας - webrating.gr, όπως και κάθε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας από εσάς, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από οποιαδήποτε περαιτέρω ή μελλοντική παραβίαση της ίδιας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Αν οποιοδήποτε μέρος ή διάταξη της παρούσας συμφωνίας κριθεί ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριστικών, λόγων δημοσίας τάξεως, τότε και η Εταιρεία - webrating.gr και ο χρήστης συμφωνούν ότι το υπόλοιπο της συμφωνίας θα είναι πλήρως εκτελεστό σαν να μην υπήρχε η μη εφαρμόσιμη διάταξη. Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα που του χορηγούνται ούτε να τα μεταβιβάζει και κάθε προσπάθεια να το πράξει είναι άκυρη και δεν παράγει αποτελέσματα. Η Εταιρεία - webrating.gr μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά της και να αναθέσει τα καθήκοντά της βάσει της παρούσας συμφωνίας στο σύνολό τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή σε σχέση με πιθανή συγχώνευση, αναδιοργάνωση, ή την πώληση όλων ή σχεδόν όλων, των περιουσιακών της στοιχείων που σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν αποτελεί σύμπραξη ή κοινοπραξία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία - webrating.gr.

Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους του Ελληνικού κράτους και κάθε δικαστική διαφορά σχετικά με την παρούσα θα λύνονται από τα δικαστήρια της Αθήνας.